بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950266302
نویسنده : معصومه همتی زارعی کوهی
عنوان پایان نامه : اثرات استراتژی نام تجاری بر نگرش مصرف‌کننده از مسئولیت‌پذیری برند لوکس (مورد مطالعه: مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت برند لوکس در آشکار شدن بر نگرش از مسئولیت‌پذیری برند بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری، مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی لوکس در استان گیلان است. با توجه به حجم جامعه آماری، نمونه به کمک جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه است که در مراکز شانزده شهرستان استان گیلان به روش غیر احتمالی دردسترس توزیع شد. در نهایت 420 پرسشنامه سالم بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، آزمون کولموگراف اسمیرنف به منظور بررسی نرمال بودن داده ها انجام شد و پس از تأیید غیرنرمال بودن داده ها، نرم افزار Smart PLS3 جهت بررسی مدل و آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرارگرفت. تجزیه و تحلیل در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گشت. ابتدا در قالب یافته های توصیفی به توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی شامل متغیرهایی مانند جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، برند درنظر گرفته شده و درآمد خانواده پرداخته شد و سپس به توصیف متغیرهای پژوهش اشاره شد. پس از آن در بخش تجزیه‌وتحلیل داده ها به بررسی روابط موجود در مدل پرداخته شد که در بررسی اولیه مدل مشخص شد که هیچ یک از بارهای عاملی پایین تر از 0/4 نیستند و از این حیث مدل نیازی به اصلاح ندارد. سپس به ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پرداخته شد و در نهایت فرضیه ها بررسی گشت. نتایج نشان داد که مسئولیت برند لوکس در آشکار شدن بر باور مسئولیت اجتماعی مصرف کننده تأثیر مثبت دارد. همچنین تأثیر باور مسئولیّت اجتماعی مصرف کننده و همخوانی خود ادراک شده با برند بر نگرش از مسئولیت‌پذیری برند مورد تأیید می‌باشد.
كلمات كليدي : مسئولیت برند لوکس در آشکار شدن، همخوانی خود ادراک شده با برند، باور مسئولیت اجتماعی مصرف کننده، هویت فردی، نگرش از مسئولیت ‌پذیری برند
تاريخ دفاع : 1397-6-13