بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950452532
نویسنده : ریحانه نوروزی خراطی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و انواع مالکیت شرکت ها
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شرکت ها برای مصارف خود نیازمند وجه نقد می باشنددر صورتی که این سطح نگهداری کمتر از میزان مورد انتظار برای شرکت باشد، مدیریت برای تامین مالی با پرداخت هزینه های بهره خواهد شد؛ افزایش هزینه های بهره موجب کاهش سود آوری و بازده شرکت خواهد شد. لذا نگهداری سطح قابل قبول وجه نقد در شرکت و مدیریت نقدینگی شرکت یکی از عوامل تاثیر گذار بر به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود که می تواند در کارایی هرشرکتی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با بررسي داده هاي مربوط به 130 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1391تا 1395در صدد بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و انواع مالکیت شرکت هاست. نتایج نشان می دهد بین مالکیت عمده و مدیریتی و نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. ونیز خانوادگی بودن شرکتها بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تاثیر معنی داری دارد.
كلمات كليدي : نگهداشت وجه نقد، مالکیت عمده، مالکیت مدیریتی، مالکیت خانوادگی
تاريخ دفاع : 1397-05-15