بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950045489
نویسنده : حامد شیردل گردویشه
عنوان پایان نامه : بررسی علل و پیامدهای اقتصادی مهاجرت نخبگان(فرار مغزها) در دوره اصلاحات و دوره احمدی نژاد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فرار مغزها را می‌توان به‌منزلۀ نوعی پدیده یا مسئلۀ اجتماعی تعریف کرد که در واقعیت بر روند توسعۀ ملّی کشورهای در حال توسعه دارای تبعات منفی و در شرایطی دارای پیامدهای مطلوبی می¬باشد. اصولاً جامعۀ ایران برای دست‌یابی به الگویی از پیشرفت، نیازمند تعلیم، پرورش و به‌کارگیری نیروی متخصص در جنبه‌های متعدد توسعه است و تقویت استعدادهای داخلی و کاستن از خلأهای فکری و مادی از ضرورت‌های آن محسوب می‌شود. بر اساس شواهد در دو دهه اخیرپدیده فرار و کوچ نخبگان روندی رو به رشدی داشته است. گرچه عوامل و متغیرهای عدیده¬ای در پیدایش و شیوع مهاجرت نخبگان از جمله؛ فضای سیاسی و نقش دولت¬های حاکم بر کشورها دخیل بوده¬اند، اما پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و پیامدهای اقتصادی مهاجرت نخبگان در دوره اصلاحات و دوره احمدی نژاد می¬باشد. پژوهش از حیث هدف توصیفی – تحلیلی بوده و پس از گردآوری اطلاعات لازم به روش محتوایی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش مبتنی بر این بوده که مهمترین عناصر اقتصادی از قبیل: بیکاری، نرخ دستمزد پایین و شکاف رفاهی بین کشور ایران و سایر کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته از مهمترین دلایل خروج مغزها از کشور طی این دو دوره بوده است. همچنین با توجه به این که شیوع فرار نخبگان در دوره اصلاحات و به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به اوج خود رسید، ادامه و تشدید روند آن به طور کامل و بنا به دلایل سیاسی و رفاهی و اقتصادی در دوره احمدی نژاد شدت بیشتری یافت.
كلمات كليدي : فرار مغزها، عوامل اقتصادی، پیامدهای اقتصادی، دوره اصلاحات، دوره احمدی نژاد
تاريخ دفاع : 1397-06-21