بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950280936
نویسنده : فاطمه رستمي
عنوان پایان نامه : بررسی مکانیزم شکل گیری وفاداری مشتریان به فروشگاه های آنلاین
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری مداری، مطرح شدن آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها و نقش آن در موفقیت و پیشرفت کسب و کارها هستیم. با توجه به افزایش فروشگاه های آنلاین و برجسته شدن نقش آنها در تبادلات، این مطالعه قصد دارد تا به بررسی مکانیزم شکل گیری وفاداری و قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های آنلاین بپردازد. روش تحقیق بكار رفته در اين تحقيق از نوع توصیفی – همبستگي و از نظر هدف کاربردی است. براي گردآوری داده هاي تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل افرادی است که تجربه خرید کالا از وبسایت دیجی کالا را در یکسال گذشته داشته اند که تعداد عناصر آن به دلیل عدم دسترسی نامحدود است. در ادامه بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، حجم نمونه 435 نفر برآورد گردید و عناصر نمونه نيز با استفاده از روش نمونه ¬گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، داده¬های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS 19 و Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که از 15 فرضیه ارائه شده بر اساس روابط مدل تحقیق، 11 فرضیه تاييد گرديدند. همچنين، نتايج تحقيق حاكي از آن است که لذت درک شده بواسطه تبلیغات دهان به دهان می تواند بیشترین تاثیر را در تقویت قصد خرید مجدد داشته باشد. کلمات کلیدی: قصد خرید مجدد، وفاداری، لذت ادراک شده، ارزش ادراك شده.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: قصد خرید مجدد، وفاداری، لذت ادراک شده، ارزش ادراك شده.
تاريخ دفاع : 1397-06-018