بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950203704
نویسنده : نسيبه اسماعيل دخت
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر گذار بر قربانی شدن سایبری کاربران در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه:کاربران رسانه های اجتماعی در سطح استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده با گسترش اينترنت و ظهور فضاي مجازي، به دليل ويژگي¬هاي خاص اين فضا مانند امكان تحصيل هويت-هاي گوناگون، گمنامي و سهولت انجام اعمال مختلف، ضمن مهاجرت بسياري از جرايم از فضاي فيزيكي به فضاي مجازي، موجب بروز جرايم نويني نيز شده است. حال سوال اصلی تحقیق این است که چه عواملی بر قربانی شدن کاربران رسانه های اجتماعی در استان گیلان موثر است؟ بنابراین هدف کلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر قربانی شدن کاربران رسانه های اجتماعی در استان گیلان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده¬ها، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کاربران رسانه های اجتماعی در سطح استان گیلان می¬باشد. با توجه فرمول کوکران نا محدود حداقل حجم نمونه مورد نیاز 341 نفر می باشد. تعداد 370 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید، که در نهایت 341 پرسشنامه معتبر در تحلیل نهایی استفاده شد. سطح تجزیه و تحلیل فردی است؛ روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار جمع آوری آن پرسشنامه است. در بخش آمار استنباطی تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت به آزمون فرضیه ها پرداخته می شود. و نتایج نشان داد استفاده زیاد از رسانه اجتماعی بر خطر قربانی شدن کاربر تاثیر مثبت دارد، کنترل بالا اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط رسانه اجتماعی بر خطر قربانی شدن کاربر تأثیر منفی دارد، داشتن مهارتهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات بهتر بر خطر قربانی شدن کاربر تأثیر منفی دارد، درک ریسک پایین بر خطر قربانی شدن کاربر تاثیر مثبت دارد، تمايل به ريسک بالا بر خطر قربانی شدن کاربر تاثیر مثبت دارد، بنابراین تمامی فرضیات تایید شده است. کلید واژه: قربانی شدن کاربر، رسانه اجتماعی، مهارت¬های فنآوری اطلاعات و ارتباطات، ریسک پذیری
كلمات كليدي : کلید واژه: قربانی شدن کاربر، رسانه اجتماعی، مهارت¬های فنآوری اطلاعات و ارتباطات، ریسک پذیری
تاريخ دفاع : 1397-06-20