بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950470198
نویسنده : محمد گرفمی
عنوان پایان نامه : بیوسنتز نانوذره CuFe2O4/Ag توسط سیانوباکتری Spirulina Platensis و اثر آن بر روی رده سلولی سرطان سینه
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان و یکی از دلایل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. محققین به منظور ارائه روش درمانی جدید با نانوذرات فلزی و ازبین بردن اثرات شیمیایی آنها از طریق سنتز سبز(اکسایش و کاهش) ، از آنزیم های میکروبی و مواد ارگانیک عصاره ریز جلبک ها استفاده کردند. در این تحقیق، از روش بیولوژیکی برای سنتز نانو ذره CuFe2O4/Ag استفاده شد که عمل بیوسنتز و احیای یون های نقره توسط عصاره سانوباکتری Spirulina Platensis انجام شد و خصوصیات و ساختار نانو ذره از طریق آنالیزهای FTIR ، X-Ray Diffraction ، TEM ، FESEM ، EDAX و DRS موردتأیید و بررسی قرار گرفت. همچنین اثر این نانو ذره بر روی رده سلولی mcf-7 سرطان سینه از طریق تست های MTT assay ، Caspase-3 activation assay ، Annexin v/pi staining flow cytometry analysis مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه تست MTT اثرات سیتوتوکسیک بالقوه در رده سلولی سرطان پستان انسان نشان داد و درصد قابلیت زنده ماندن سلول ها در غلظت های مختلف بررسی شد. همچنین در تست Caspase-3 افزایش فعالیت کاسپاز 3 و ایجاد آپوپتوز در رده سلولی mcf-7 می شود. علاوه بر این، در آنالیز فلوسایتومتری بر روی سلول های آپوپتوز و نکروزی موجب القای آپوپتوز در سلولهای التهابی شد.
كلمات كليدي : نانو ذره CuFe2O4/Ag ، سنتز سبز ، رده سلولی mcf-7 ، اسپیرولینا پلاتنسیس، سرطان پستان
تاريخ دفاع : 1397-6-21