بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940073648
نویسنده : علیرضا درویش پور
عنوان پایان نامه : اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر میزان دامنه حرکتی، قدرت عضلانی میان تنه، کیفیت زندگی و میزان درد مردان مبتلا به کمردرد مزمن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف: هدف این پژوهش تعیین اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر میزان دامنه حرکتی، قدرت عضلانی میان تنه، کیفیت زندگی و میزان درد مردان مبتلا به کمردرد مزمن بود. روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 30 مرد 50-30 ساله بود که دارای کمر درد مزمن بوده و در سال 1395 توسط فراخوان به سالن ورزشی المپیک شهرستان تالش مراجعه کرده بود. آزمودنی های دارای کمردرد مزمن با تشخیص پزشک و پرسشنامه ناتوانی عملکردی مشخص شده و آزمودنی های مورد نظر پژوهش به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری میزان دامنه حرکتی از گونیا متر استفاده شد و از آزمودنی ها آزمون های فلکشن لگن با زانوی خم شده 90 درجه، فلکشن لگن با پای صاف، اکستنشن لگن، فلکشن بالاتنه، اکستنشن بالاتنه، فلکشن کمری و اکستنشن کمر گرفته شد. همچنین برای اندازه گیری شدت درد، از پرسشنامه کیوبک و برای سنجش کیفیت زندگی از پرشسنامه کیفیت زندگی (QOL) استفاده شد. آزمودنی های گروه تجربی در برنامه تمرینی تعدیل شده پیلاتس به مدت هفت هفته (3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه) شرکت کردند. در این مدت گروه کنترل هیچ فعالیت ورزشی نداشتند. برای تجزیه تحلیل یافته ها از آزمون t همبسته برای تغییرات درون گروهی و از آزمون t مستقل برای تفاوت های بین دو گروه استفاده شد. تمامی تجزیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 با سطح معنی داری 05/0 > P انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین نمرات پیش و پس آزمون شاخص فلکشن لگن، اکستنشن لگن، فلکشن کمر، اکستنشن کمر، دامنه حرکتی جانبی و همچنین کیفیت زندگی و شاخص وضعیت تغییر یافته پلانک و نیز میزان درد در گروه تجربی تفاوت معنی دار ایجاد شد. همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص فلکشن لگن با پای صاف، فلکشن لگن با زانوی خم، اکستنشن لگن، فلکشن کمر، اکستنشن کمر و دامنه حرکتی جانبی شاخص درازنشست و وضعیت تغییر یافته پلانک و شاخص درد تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که هفت هفته تمرین پیلاتس بر بهبود دامنه ی حرکتی (فلکشن لگن، اکستنشن لگن، فلکشن کمر، اکستنشن کمر، دامنه حرکتی جانبی)، افزایش کیفیت زندگی و قدرت در وضعیت تغییر یافته پلانک و نیز کاهش میزان درد مردان 50-30 ساله دارای کمردرد مزمن اثرگذار است. واژگان کلیدی: پیلاتس، دامنه حرکتی، قدرت عضلانی میان تنه، کیفیت زندگی، میزان درد و کمردرد مزمن.
كلمات كليدي : پیلاتس، دامنه حرکتی، قدرت عضلانی میان تنه، کیفیت زندگی، میزان درد و کمردرد مزمن.
تاريخ دفاع : 96-6-29