بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950261202
نویسنده : مهدی شعبانی
عنوان پایان نامه : اثر نسبت کربن به ازت در تولید اسیدسیتریک توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر PTCC5510 در کشت غوطه ور
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه انوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده معرفی: اسید سیتریک از معدود مواد شیمیایی تولید شده توسط تخمیر است که بیشترین استفاده خانگی، همچنین در صنایع غذایی و دارویی و شیمیایی دارد. با توجه به نیاز این محصول در بازارهای جهانی تلاش‌های بسیاری برای بهینه‌سازی تولید اسید سیتریک انجام شده است این به معناست که بهینه سازی شرایط تخمیر اسید سیتریک از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در واقع هدف این مطالعه، بهینه‌سازی فرآیند تولید اسید سیتریک براساس روش طراحی آزمایش تاگوچی در کشت غوطه ور بوده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نسبت‌های مختلف کربن به ازت (40، 30، 20، 10) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین اثرات عوامل دیگر مانند انواع منبع ازت(نیترات امونیوم و پپتون و عصاره ی مخمر و کازیین) و PH (4و5و6و7) و درصد متانول (0 و 1و2و 3) بر تولید اسید سیتریک توسط A.niger(PTCC5510) بررسی شدند. یافته ها: شرایط بهینه برای تولید اسید سیتریک شامل نسبت کربن به ازت 40 درصد، نیترات آمونیوم به عنوان بهترین مبنع ازت، 7 = pH و 1 درصد متانول بود. نتیجه گیری: نسبت کربن به ازت 40% تاثیر معنی داری بر تولید اسید سیتریک داشت(p  05/0).
كلمات كليدي : اسید سیتریک،تخمیر
تاريخ دفاع : 1397-6-21