بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940053183
نویسنده : مهدی عشوری
عنوان پایان نامه : تحلیل معیار مکانی پارکینگ های شهری در صومعه سرا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه افزایش استفاده از خودرو و کمبود فضای پارکینگ در بخش¬های پر تردد شهری مسئله حادی تبدیل شده است این مسئله در مراکز شهری نیز به دلیل کم عرض بودن معابر و پارک وسایط نقلیه در طول معابر، مشکلات عدیده¬ای را در عبور و مرور ایجاد نموده که ضرورت مکانیابی بهینه پارکینگ های محله ای را پیش از پیش آشکار می سازد. پژوهش حاضر در محدوده مرکزی شهر صومعه سرا انجام شده است و در ضمن این پژوهش در پی تحلیل پارکینگ های موجود با توجه به معیارهای موثر در احداث پارکینگ می باشد. علاوه معیارهای عمومی نظیر ویژگیهای کالبدی، اجتماعی زیست محیطی و ... معیارهای ویژه و خاصی همچون سازگاری، دسترسی ، مطلوبیت ، کارایی و .. در نظر گرفته شده است. روش کار بر اساس توصیف وضع موجود محدوده و با استفاده از ابزار مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه، عکسبرداری صورت پذیرفته و سپس داده های بدست آمده از عملیات میدانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اینکه در احداث پارکینگ های موجود، معیارهای جانمایی درنظر گرفته نشده است و درصورت مکان یابی صحیح پارکینگ ها و نیز عدم پارک حاشیه ای در معابر بخش مرکزی شهر، با افزایش رضایتمندی و کاهش هدررفت زمانی مواجه خواهیم بود.
كلمات كليدي : معیار مکانی ، پارکینگ ، صومعه سرا
تاريخ دفاع : 1396-11-11