بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930317168
نویسنده : فاطمه رستمی
عنوان پایان نامه : اثر یک دوره تمرین هوازی، مقاومتی و همزمان بر سطوح آیریسین، چربی خون، هموستاز گلوکز و ترکیب بدن دختران غیرفعال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این تحقیق بررسی اثر یک دوره تمرینات هوازی، مقاومتی و همزمان مقاومتی و هوازی بر سطوح آیریسین سرم، چربی های خون، هموستاز گلوکز و ترکیب بدن در دختران جوان می باشد. نمونه ها 38 دختر جوان غیرفعال دارای وزن نرمال یا اضافه وزن بودند که به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل(تعداد 9 نفر، سن:80/4±50/25 سال، شاخص توده بدن: 62/2 ±28/23 کیلوگرم بر مترمربع، نسبت دور کمر به دور لگن: 05/0 ±75/0)، تمرین هوازی )تعداد 9 نفر، سن: 29/2 ±66/24 سال، شاخص توده بدن: 70/2±70/27 کیلوگرم بر مترمربع، نسبت دور لگن به دور کمر: 04/0 ±78/0)، تمرین مقاومتی)تعداد 10 نفر، سن: 45/2 ±60/24 سال، شاخص توده بدن: 83/2±45/23 کیلوگرم بر مترمربع، نسبت دور لگن به دور کمر: 03/0±74/0)، و تمرین همزمان )تعداد 10 نفر، سن: 00/4±60/26 سال، شاخص توده بدن: 21/4±87/24 کیلوگرم بر مترمربع، نسبت دور لگن به دور کمر: 03/0±79/0). نمونه ها در گروه های تمرینی سه بار در هفته به مدت 8 هفته تمرین نمودند. تمرین هوازی شامل 65 دقیقه با شدت 75-65% حداکثر ضربان قلب بود. تمرین مقاومتی شامل 65 دقیقه(75-65% یک تکرار بیشینه، 4-2 ست، 12-8 تکرار، 9 حرکت با دستگاه و وزنه های آزاد) و تمرین همزمان شامل 65 دقیقه با همان شدت گروه های تمرینی(25 دقیقه تمرین هوازی و 30-25 دقیقه تمرین مقاومتی با 5 حرکت). آیریسین، انسولین، HOMA، چربی های خون و ترکیب بدن قبل و بعد از 8 هفته تمرین اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آیریسین سرم در گروه همزمان کاهش یافت (05/0p˂). کلسترول، تری گلیسیرید و HDL در تمام گروه های تمرینی نسبت به گروه کنترل بهبود یافت (05/0p˂). کلسترول در گروه مقاومتی به طور معناداری کاهش و HDL در گروه هوازی افزایش یافت (05/0p˂). با این حال، در تری گلیسیرید و LDL در هیچ یک از گروه های تمرینی تغییری نداشت(05/0p >). انسولین و HOMA در گروه هوازی به طور معناداری کاهش یافت اما قند خون ناشتا در گروه های تمرینی تغییری نداشت (05/0p>). وزن و شاخص توده بدنی در گروه همزمان کاهش یافت اگرچه در دیگر گروه های تمرینی تغییری مشاهده نشد (05/0p>). در نتیجه، 8 هفته تمرین همزمان، آیریسین و همچنین وزن و شاخص توده بدنی را کاهش می دهد. تمرینات مقاومتی سبب کاهش کلسترول، و تمرین هوازی سبب افزایش HDL می گردد. همچنین تمرینات هوازی سبب کاهش انسولین و HOMA می گردد.
كلمات كليدي : کلید واژه: آیریسین، هموستاز گلوکز، تمرینات هوازی، تمرینات مقاومتی، تمرینات همزمان، هموستاز گلوکز
تاريخ دفاع : 1395-6-24