بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632465
نویسنده : مهدی قنبری فرد
عنوان پایان نامه : مقایسه اختلالات روانی متقاضیان طلاق در زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه‎های خانواده شهر رشت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی بالينی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علی صیادی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش شناسایی تفاوت بین زنان و مردان متقاضی طلاق از نظر اختلالات روانی بوده است. روش این پژوهش از نوع مقایسه ای می‎باشد. بر این اساس با استفاده نمونه‌ای به حجم 100 نفر از (50 نفر از زنان و 50 نفر از مردان) به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد، پرسشنامه‌ پژوهش نیز مقیاس اختلالات روانی SCL-90-R درگوتیس ، لیپمنو کووی ( 1973 ‏) بوده است. با استفاده از آزمون‌های آماری تی تست و تحلیل واریانس (آنکوا) فرضیات پژوهش بررسی شد و نتایج نشان داد بین زنان و مردان متقاضی طلاق از نظر اختلالات روانی کل تفاوت معناداری وجود دارد (01/0
كلمات كليدي : زنان و مردان متقاضی طلاق، اختلالات روانی.
تاريخ دفاع : 1396-02-25