بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950246253
نویسنده : اشرف حبیب زاده
عنوان پایان نامه : مقایسه تنظیم شناختی هیجان، رضایت از زندگی و اضطراب اجتماعی در بین زنان مطلقه و غیرمطلقه شهرستان صومعه سرا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به رشد پدیده‌ی طلاق در سال‌های اخیر و مشکلاتی که در پی آن خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بررسی مسائل جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تنظیم شناختی هیجان، رضایت از زندگی و اضطراب اجتماعی در بین زنان مطلقه و غیرمطلقه شهرستان صومعه سرا بوده است. روش تحقیق حاضر، کاربردی و علّي- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این تحقیق زنان شهرستان صومعه‌سرا بودند که تعداد 140 نفر (70 نفر مطلقه و 70 نفر غیرمطلقه) از آنان به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. پس از انتخاب این افراد با توجه به معیارهای ورود هر گروه، از پرسشنامه‌های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱)، اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000)، و در نهایت پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران (۱۹۸۵) به منظور بررسی متغیرها استفاده گردید. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون MANOVA تجزیه و تحلیل شد. نتایج روشن کرد که آماره F متغیرهای اضطراب اجتماعی(612/9) و رضایت از زندگی (389/14) در سطح 01/0 معنادار بودند و از این رو، تفاوت معنادار دو گروه زنان مطلقه و غیر مطلقه در این دو متغیر دیده شد. همچنین نتایج تنظیم شناختی هیجان نشان داد که پاسخ‌دهندگان در این متغیر تفاوت معناداری را نشان نداده‌اند. البته، در خصوص متغیر تنظیم شناختی هیجان در برخی از مقیاس‌ها همچون ملامت خویش، نشخوارگری و فاجعه سازی بین دو گروه تفاوت‌هایی وجود داشت.
كلمات كليدي : تنظیم شناختی هیجان ، رضایت از زندگی، اضطراب اجتماعی، زنان مطلقه و غیرمطلقه
تاريخ دفاع : 1397-06-21