بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920018022
نویسنده : سید محمد بنی سعید لنگرودی
عنوان پایان نامه : بررسی مقررات شکلی قرارهای مدنی و آثار ماهوی آن در حقوق ایران و فرانسه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید محمد اسدی نژاد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : قرارهای مدنی بخش قابل توجهی از آراء محاکم را به خود اختصاص می دهند. از آنجا که این دسته از آراء در دادرسی های مدنی جایگاه ویژه ای دارند، آشنایی با مقررات شکلی و آثار ماهوی آنها بسیار حائز اهمیت است. مسئله این است که آیا عدم رعایت مقررات شکلی قرارهای مدنی در نتیجۀ دادرسی تأثیرگذار می باشد؟بررسی روند دادرسی در دادگاه ها و دقت در شیوۀ رسیدگی به دعاوی مختلف و چگونگی استفاده آنان از قرارهای مدنی، در کنار آمار و دلایل آراء منقوض گویای این واقعیت است که قواعد مربوط به قرارهای مدنی به خوبی در محاکم اجرا نمی شوند و برخی قضات آشنایی کامل با آثار این قرارها ندارند. از سوی دیگر آیین دادرسی مدنی ما علاوه بر مبتنی بودن بر شریعت اسلامی تا حدود زیادی از آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته است. با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون یاد شده توسط قانونگذار فرانسوی، تا حدود زیادی کاستی ها و نواقص قانون قبلی برطرف گشته و تطبیق آیین دادرسی ما با آیین دادرسی فرانسه کمک زیادی در شناسایی و رفع نواقص و ایرادات قانون آیین دادرسی مدنی ما خواهد کرد.
كلمات كليدي : قرار، مقررات شکلی، آثار ماهوی، دادرسی مدنی، تطبیقی
تاريخ دفاع : 1395-06-14