بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940472827
نویسنده : سید محسن موسوی
عنوان پایان نامه : رابطه روش های فرزند پروری و انگیزش تحصیلی با میزان سلامت روانی و خودکار آمدی دانش آموزان دبیرستانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , ليلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده سلامت روان و خودکارآمدی دو سازه مهم روانشناختی می باشند که می توانند تحت تاثیر عوامل مختلف خانوادگی و فردی قرار داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های فرزند پروری و انگیزش تحصیلی با سلامت روانی و خودکار آمدی دانش آموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر صومعه سرا در نیم سال دوم تحصیلی 1397-1396 تشکیل داده اند. در پژوهش حاضر 226 دانش آموز بر اساس جدول کرجسی و مورگان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرزند پروری بوری (buri, 1991)، انگیزش تحصیلی والرند (Vallerand, 1992)، فرم کوتاه سلامت روانی scl-25 نجاریان و داودی (1380) و خودکارآمدی شرر (Sherer, 1982) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و به روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با سلامت روان و خودکارآمدی ارتباط مثبت وجود دارد (01/0>P). بین سبک های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه با سلامت روان و خودکارآمدی رابطه منفی وجود دارد (01/0>P). بین انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با سلامت روان و خودکارآمدی رابطه مثبت وجود دارد (01/0>P). بین بی¬انگیزشی با سلامت روان و خودکارآمدی رابطه منفی وجود دارد (01/0>P). همچنین سبک های فرزند پروری و انگیزش تحصیلی می توانند 60 درصد از واریانس سلامت روان و 55 درصد واریانس خودکارآمدی در دانش آموزان را پیش بینی نمایند. (01/0>P). این یافته ها نشانگر اهمیت سبک های فرزندپروری و خودکارآمدی در تبییت سلامت روان و خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستانی پسر است. واژه های کلیدی: سلامت روان، خودکارآمدی، فرزندپروری، انگیزش تحصیلی.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: سلامت روان، خودکارآمدی، فرزندپروری، انگیزش تحصیلی.
تاريخ دفاع : 1396-10-25