بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950142116
نویسنده : نزهت پورمهدی
عنوان پایان نامه : بیوسنتز نانوذره NiFe2O4/Ag توسط عصاره جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) و بررسی تاثیر آن روی بیان ژن norA در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عفونت‌های ناشی از باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بطور فراگیر در سطح جامعه و بیمارستان‌ها رخ می‌دهند. اخیرا مقاومت به سیپروفلوکساسین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم مطرح می‌باشد. وجود پمپ‌های افلوکس همانند norA یکی از مکانیسم‌های مقاومت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله سیپروفلوکساسین محسوب می‌شود. بنابراین جستجو، اصلاح و توسعه ترکیبات ضد میکروبی که پتانسیل ضد باکتریایی علیه باکتری‌های مقاوم به چند دارو را دارند یک الویت مهم از پژوهش می‌باشد. پیشرفت‌ تکنولوژی و تکنیک‌ها برای سنتز نانوذرات در زمینه زیست پزشکی تحول بوجود آورده است. سنتز نانوذرات به وسیله روش‌های زیستی، نگرانی‌های محیط زیستی مرتبط با سنتزهای شیمیایی را کاهش می‌دهد. این مطالعه انجام شد تا بیوسنتز نانو ذره NiFe2O4/Ag توسط عصاره جلبک کلرلا ولگاریس و بررسی تاثیر آن روی بیان ژن norA در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را ارزیابی نماید. در این مطالعه تعداد کل 30 نمونه کلینیکی از بیماران بستری شده در بیمارستان‌های مختلف گیلان جمع آوری شد. سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس به وسیله تست‌های میکروبیولوژی استاندارد شناسایی شد. الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیک و بیان ژن پمپ افلوکس norA با استفاده از روش Real Time PCR مشخص شد. در این پژوهش نانوذره NiFe2O4/Ag به وسیله عصاره جلبک کلرلا ولگاریس بیوسنتز شد و خصوصیات ساختمانی نانوذره NiFe2O4/Ag به وسیله روش‌های FT-IR، XRD، EDX، SEM و TEM بررسی و تایید شد. از بین 30 نمونه کلینیکی، 10 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شد و نتایج تست‌های حساسیت آنتی‌بیوتیکی نشان داد که (90%) نمونه‌ها، 9 نمونه، مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند و (10%) نمونه‌ها، 1 نمونه، حساس به سیپروفلوکساسین بود. نتایج Real Time PCR اثبات کرد که بیان ژن norA در ترکیب نانوذره NiFe2O4/Ag با سیپروفلوکساسین، در دو سویه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کاهش یافت. نتایج این مطالعه آشکار می‌کند که پمپ افلوکس norA در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین در سویه‌های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نقش اساسی دارد. همچنین استفاده از ترکیب سیپروفلوکساسین با نانو کامپوزیت NiFe2O4/Ag اثر تشدیدی مناسب تولید می‌کند تا استافیلوکوکوس اورئوس را نابود نماید و بیان ژن norA را کاهش بدهد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نانوذره NiFe2O4/Ag، کلرلا ولگاریس، norA، استافیلوکوکوس اورئوس
تاريخ دفاع : 1397-6-21