بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950240886
نویسنده : داود لطیفی
عنوان پایان نامه : تاثیر رضایت شغلی،تعهد سازمانی کارکنان و ارتباطات بازاریابی داخلی بر مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: بیمه ایران - شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمانها نقش اساسی را بر عهده دارند. تحقیقات متعدد اثبات کرده اند که رضایت شغلی کارکنان، رابطه مستقیم و موثری با تعهد سازمانی دارد که این امر باعث افزایش کارآیی و بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. در این مقاله پس از بررسی شاخصه های موثر بر بازاریابی داخلی، به بررسی ارتباط میان بازاریابی داخلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان بر مدیریت منابع انسلنی خواهیم پرداخت. مدل مفهومی اين تحقيق به بررسي تاثیر رضایت شغلی،تعهد سازمانی کارکنان و ارتباطات بازاریابی داخلی بر مدیریت منابع انسانی بیمه ایران شهر رشت مي پردازد. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران براي جامعه محدود محاسبه شده است. داده هاي تحقيق با استفاده از پرسشنامه از 200 نفر از کارکنان بیمه شهر رشت گرد آوري شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. پرسشنامه ای شامل 26 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین به کمک نرم افزار PLS برای آزمون فرضیه‎های تحقیق استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری دارد، رضایت شغلی کارکنان بر تعهد سازمای کارکنان ارتباط معنی داری دارد ولی با مدیریت منابع انسانی ارتباطی ندارد و تعهد سازمانی بر مدیریت منابع انسانس ارتباط معنی داری دارد.
كلمات كليدي : کلیدواژه‌ها: بازاریابی داخلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مدیریت منابع انسلنی
تاريخ دفاع : 1397-6-12