بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950240611
نویسنده : نکیسا کهزاد
عنوان پایان نامه : بیوسنتز نانوذره CuFe2O4/Ag توسط جلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) و بررسی تاثیر آن روی بیان ژن norA در باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: استافیلوکوکوس اورئوس یک کوکسی گرم مثبت با فاکتورهاي ویرولانس بیشماري است که توانایی دستیابی به عوامل مقاومت به آنتی¬بیوتیک¬ها را دارد. شناسایی گونه¬هاي مقاوم به آنتی¬بیوتیک و مطالعه انتشار این گونه¬ها براي تعیین اپیدمیولوژي و کنترل عفونت¬هاي ناشی از این باکتري مهم می¬باشد. یکی از روش¬های مقابله با این باکتری، توسعه فرآیندهای بیولوژیکی تجربی برای سنتز نانوذرات است که به یک شاخه مهم از فناوری نانو تبدیل شده است. از فواید بیوسنتز نانوذرات، عدم استفاده از فشار بالا، انرژی، دما و موادشیمیایی سمی است. از بين عوامل زيستي، جلبك¬ها جايگاه بهتري را به خود اختصاص داده¬اند چرا كه اين منابع دريايي، به صورت طبيعي در دسترس و داراي منابع مهم فتوشيميايي هستند، همچنين نانوذراتي توليد مي¬كنند كه پايداري بالايي داشته، و به آساني قابل دستكاري می¬باشند. به نظر می-رسد استفاده از نانو ذرات فلزی در کاهش شیوع بیماری¬های میکروبی موثر است. بر این اساس در این مطالعه به بررسی تاثیر نانوذره CuFe2O4/Ag سنتز شده توسط جلبک کلرلا ولگاریس روی بیان ژن norA در باکتری¬های استافیلوکوکوس اورئوس پرداخته شده است. مواد و روش¬ها: در این پژوهش بیوسنتز نانوذرات CuFe2O4/Ag از طریق تست¬های FTIR، XRD، EDX و SEM تایید گردید. بعلاوه، حداقل غلظت مهاری سیپروفلوکساسین و نانوذره¬ی فوق در سویه-های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده¬ی مقاوم به سیپروفلوکساسین با روش MIC تعیین گردید. در انتها، از طریق روش مولکولی Reatl-Time PCR، بیان ژن norA بررسی شد. نتایج: نتایج نشان داد که بیان ژن norA در سویه¬ی استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس در حضور سیپروفلوکساسین، نانوذره¬ی CuFe2O4/Ag و هر دو باهم، به ترتیب به میزان 53%، 35% و 65% کاهش یافت. همچنین این مقادیر برای سویه¬ی پاتوژن به ترتیب برابر با 46%، 37% و 59% می¬باشد. نتیجه¬گیری: بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که برای افزایش اثر آنتی¬بیوتیک سیپروفلوکساسین بر علین استافیلوکوکوس اورئوس، می¬توان این آنتی¬بیوتیک را با نانوذره¬ی CuFe2O4/Ag بیوسنتز شده توسط جلبک کلرلا ولگاریس ترکیب نمود تا نتایج بهتری از لحاظ کاهش رشد باکتری حاصل گردد.
كلمات كليدي : کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، سیپروفلوکساسین، CuFe2O4/Ag، norA
تاريخ دفاع : 1397-6-21