بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950187676
نویسنده : مطهره صفری دهکا‌ء
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با انگیزه های مدیریت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :صغری براری نوکاشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با انگیزه های مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش نمونه ای متشکل از 160 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور سنجش رقابت بازار محصول، از الگوی شاخص هرفيندال- هريشمن استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شده است. با انجام بهترین برازش از آزمون مدل های مربوط به هریک از فرضیه های پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که بین بازده دارایی در تمرکز مالکیت با انگیزه‌های مدیریت شرکت رابطه معناداری وجود دارد. منفی بودن ضریب آماره t نشان از غیر مستقیم بودن این رابطه است که نشان می‌دهد تمرکز مالکیت موجب کاهش پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد می‌شود. لذا با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه اول می‌توان گفت که بین تمرکز مالکیت و انگیزه‌های مدیریت رابطه منفی معنادار وجود دارد. به علاوه با توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد بین بازده دارایی در استقلال هیئت مدیره با انگیزه‌های مدیریت شرکت رابطه معناداری برقرار نیست. به عبارتی بین استقلال هیئت مدیره و انگیزه‌های مدیریت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین با توجه به بالاتر بودن نتایج آزمون فرضیه سوم می توان گفت، بین رقابت بازار محصول و انگیزه‌های مدیریت رابطه معناداری برقرار نیست. کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، رقابت بازار محصول، انگیزه های مدیریت.
كلمات كليدي : حاکمیت شرکتی، رقابت بازار محصول، انگیزه های مدیریت
تاريخ دفاع : 97-6-22