بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950059872
نویسنده : فاطمه شريفي مايستاني
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین رابطه درون شرکتی و عملکرد صادراتی با توجه به نقش صادرات بازارمحور در شرکت های صادراتی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عليرضا فرخ بخت فومني,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین رابطه درون شرکتی و عملکرد صادراتی با توجه به نقش صادرات بازارمحور است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای صادراتی استان گیلان با تعداد 47 شرکت است. که تمامی شرکتها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه بین مدیران شرکت ها توزیع گردید. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید بین تعهددرون سازمان، اعتماد درون سازمان، تعامل اجتماعی درون سازمان، و قدرت نسبی شرکت با صادرات بازارمحور رابطه وجود دارد؛ بین صادرات بازارمحور و عملکرد صادراتی رابطه وجود دارد؛ و همچنین صادرات بازارمحور رابطه بین ارتباطات درون سازمانی و عملکرد صادراتی را میانجی گری می کند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: ارتباطات درون شرکتی، صادرات بازار محوری، عملکرد صادرات و شرکت های صادراتی استان گیلان.
تاريخ دفاع : 1397-6-21