بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950272818
نویسنده : اسماعیل فتحعلی زاده
عنوان پایان نامه : تاثیر هویت برند و مواجهه با برند بر هویت یابی مشتری با برند از طریق جذابیت برند(مورد مطالعه: خطوط هواپیمائی خارجی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سعید باقرسلیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این مطالعه بررسی تاثیر هویت برند و مواجهه با برند بر هویت یابی مشتری با برند از طریق جذابیت برند است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع-آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش، پرسشنامه می¬باشد که شامل 19 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می¬شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان شرکت هواپیمائی ماهان در سفرهای خارجی می‌باشند. نمونه¬گیری در پژوهش حاضر به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شد. به منظور تجزیه¬و¬تحلیل داده¬ها از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SMART PLS 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت برند و مواجهه با برند از طریق جذابیت برند بر هویت یابی مشتری با برند تاثیر می گذارد. همچنین هویت برند و مواجهه با برند نیز تاثیر معناداری بر هویت یابی مشتری با برند به صورت مستقیم دارند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: هویت برند، مواجهه با برند، هویت یابی مشتری با برند، جذابیت برند
تاريخ دفاع : 1397-06-17