بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940215886
نویسنده : سمانه اسدی ارزنه گی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین دانش تغذیه ای و فعالیت بدنی با عادات شیوه زندگی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده بسیاری از عادات سالم و ناسالم در دوران نوجوانی شکل گرفته و به دوره¬های بعدی زندگی نیز تسری می یابد. این عادات تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می¬گیرد. یکی از این عوامل دانش یا به اصطلاح سواد سلامت است که به صورت مهارت¬های شناختی و اجتماعی معرفی می¬شود که تعیین کننده انگیزه و قابلیت افراد برای دستیابی، درك و به کارگیری اطلاعات می¬باشد. به منظور بهبود عادات مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی و نیز استراتژی¬های پیشگیرانه در راستای بهبود شیوه زندگی سالم، شناخت و درک دانش¬آموزان از دانش تغذیه¬ای و فعالیت بدنی ضروری به نظر می¬رسد. از این رو در پژوهش حاضر دانش تغذیه¬ای، دانش فعالیت جسمانی و رابطۀ آنها با عادات شیوه زندگی دانش¬آموزان مدارس شهری و روستایی بررسی خواهد شد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیل است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش¬آموزان دختر و پسر مناطق شهری و روستایی شهر خمام بودند (کل دانش¬آموزان 1669 نفر که از این تعداد 805 نفر، دختر و 864 نفر پسر بودند). تعداد 350 پرسش¬نامه در اختیار کلیه دانش¬آموزان قرار گرفت. اما در نهایت 285 پرسشنامه (نرخ برگشتی: 81 درصد) به صورت کامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار پژوهش پرسشنامه¬های دانش فعالیت بدنی، دانش تغذیه و عادات یا سبک زندگی دانش آموزان براساس طیف 4 درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه¬ها مورد تایید 10 نفر از اساتید و دبیران تربیت بدنی قرار گرفت و پایایی آنها نیز در یک مطالعه راهنما با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد دانش فعالیت بدنی از میانگین پایین¬تری نسبت به دو متغیر دیگر برخوردار بود. بین دانش تغذیه، دانش فعالیت بدنی و سبک زندگی دانش¬آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت (p
كلمات كليدي : سبک زندگی نوجوانان، دانش سلامت، دانش تغذیه
تاريخ دفاع : 97-6-24