بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911060672
نویسنده : مهدی علی نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی اپیدمیولوژیک رابطه نوع گروه خونی با مصرف مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد استان گیلان
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مرتضی رهبر طارمسری,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر مجتبی جانی پور اسکلکی,
چكيده : اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث می‌شود با وجود پی آمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند. اعتیاد از آن جهت بیماری محسوب می‌شود که مصرف مواد مخدر، ساختار مغز و نحوه فعالیت آن را تغییر می‌دهد. در سال 1376 با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند 5 ماده 1 و همچنین ماده 15 آن مصرف مواد مخدر به هر نحو جرم شناخته شد. جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است. یکی از علومی که در این راه مورد استفاده قرار می گیرد علم روانشناسی است. با توجه به هدف اصلی جرم شناسی که کاهش جرم و ایجاد امنیت اجتماعی است ، این نگاه با پیشگیری از جرم قابل تحقق میباشد. با توجه به انواع روشهای پیشگیری، یک امر در این بین قابل مداقه و تامل است و آن خود مجرم است. توجه به شخصیت مجرم و شناخت عمیق تر از وی می تواند ما را در این رهگذر کمک نماید. طبیعی است که با شناخت مجرم، شخصیت وی، خواسته ها و نیاز های او و درک مفاهیم روانی شخصیت او می توان گامی مهم در پیشگیری از جرم برداشت. در این تحقیق به یک نظریه در علم روانشناسی به نام شخصیت گروه های خونی پرداخته شده است که یک انجمن در ژاپن به نام ABO در حال حاضر بر روی این موضوع تمرکز دارد و هر روز در حال گسترش یافته های خود و ارائه آن به مردم برای داشتن یک زندگی مناسب و همچنین ارائه آن به سازمان های دولتی و خصوصی برای بهبود و کارائی در محیط کسب و کار و ارائه خدمات مناسب به مشتریان می باشد. با توجه به این مهم که مصرف مواد مخدر از عوامل پدید آورنده جرم است، این که چه گروه خونی بیشتر در معرض مصرف مواد مخدر هستند و به چه دلیل، میتواند گامی مهم در راستای شناخت افراد و گرایش آنان به مصرف مواد مخدر گردد که در نهایت می تواند منجر به جلوگیری از ایجاد جرم گردد. تحقیق فوق بر روی افراد مستقر در کمپ های ترک اعتیاد میان مدت تحت نظر سازمان بهزیستی استان گیلان انجام یافته است. در مجموع از بین کمپ های ترک اعتیاد میان مدت بر روی 13 کمپ در دوره زمانی چند ماهه تحقیقات صورت گرفت که شامل 303 فرد تحت درمان بوده است. از افراد تحت آزمایش به روش لانست نمونه خون گرفته شد. با ارائه پرسشنامه و گرفتن شرح وضعیت افراد مورد آزمایش مانند سن، سن شروع مصرف، مدت زمان مصرف، شغل، وضعیت تاهل و تحصیلات و مشاهده حضوری و تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و گرفتن نمونه خون به همراه یک متخصص امور آزمایشگاهی نسبت به گرد آوری صحیح داده ها اقدام گردید. برای به دست آوردن ارتباط بین گروه خونی و سایر متغیر های پرسشنامه و در نهایت ارتباط بین گروه خونی و مصرف مواد مخدر اطلاعات به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و توسط یک متخصص مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت تا ارتباط یا عدم ارتباط میان متغیر ها و فرضیه مطروحه مشخص گردد. همانطور که در یافته های تحقیق مشخص گردید تفاوت آماری معنی داری بین گروه های مختلف خونی مصرف کنندگان مواد مخدر تحت درمان و عامل RH با مدت زمان مصرف مواد مخدر، سن شروع مصرف مواد مخدر، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل افراد دیده نمی شود. همچنین مشخص گردید که ارتباط آماری معنی داری بین گروه های خونی مصرف کنندگان مواد مخدر تحت درمان و همچنین عامل RH با کل افراد جامعه دیده نمی شود. همین طور ارتباط آماری معنی داری بین توزیع گروه هاي خوني و عامل RH مصرف کنندگان مواد مخدر تحت درمان با گروه های خونی و عامل RH جامعه دیده نمی شود. همچنین مشخص گردید ارتباط آماری معنی داری بین گروه های مختلف خونی مصرف کنندگان مواد مخدر تحت درمان با رده های سنی و میزان تحصیلات افراد دیده می شود.
كلمات كليدي : گروه خون،مواد مخدر،مراکز ترک اعتیاد،گیلان،اپیدمیولوژیک
تاريخ دفاع : 1396-7-12