بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940125085
نویسنده : فرزاد اسکندری
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین ابعاد جو سازمانی با رفتار اخلاقی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر موسي رضواني چمن زمين,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف تدوين ارزش هاي اخلاقي در سازمان بروز رفتار اخلاقي كاركنان سازماني است؛ بروز رفتار اخلاقي زماني صورت مي پذيرد كه ارزش هاي اخلاقي بتوانند موانع رفتار اخلاقي در سازمان را از بين ببرند. اخلاقیات در سازمان به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود. به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می‌گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی میزان کارایی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد. رفتارهای متفاوت اخلاقی افراد به عنوان کارمندان سازمان در یک طیف خطی که یک سر آن سلامت اداری و سر دیگر طیف فساد اداری می باشد قابل تحلیل می باشد و میزان سلامت اداری در میزان موفقیت سازمان در انجام ماموریت ها، اجرای راهبردها و برنامه ها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نقش به سزایی را ایفا می کند. بر این اساس و با توجه به اهمیت بروز رفتار اخلاقی در کارکنان سازمان ها و علی الخصوص شاغلین نظام سلامت کشور، جامعه آماری این تحقیق را كاركنان سطوح كارشناسي و بالاتر دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان استفاده شد. مطابق اطلاعات اخذ شده از معاونت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، حجم جامعه آماری این تحقیق دركل استان گيلان 5708 نفر تعیین گردید. بر این اساس، مطابق جدول كرجسي و مورگان، حجم نمونه، 384 نفر برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد. نتايج نشان مي¬دهد ميان ابعاد جو سازماني شامل مزاحمت، صميميت، علاقمندي، ملاحظه‌گري و تاكيد بر توليد با رفتار اخلاقي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي رابطه معنادار وجود دارد. شدت رابطه مستقيم ميان متغير تاكيد بر توليد و رفتار اخلاقي كاركنان از ساير متغيرها بيشتر است.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: جو سازماني، رفتار اخلاقي، دانشگاه علوم پزشکی، منابع انساني.
تاريخ دفاع : 1397-4-2