بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950203485
نویسنده : محب ممیزی نژاد
عنوان پایان نامه : تاثیر بازی Catchphrase به عنوان بازی تلفن همراه بر بهبود مهارت‌ مکالمه در میان زبان‌آموزان سطح متوسط ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مرجان حیدرپور میمه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه احتمالي بازی کچفریز (Catchphrase) به عنوان بازی تلفن همراه اندروید و مهارت مکالمه زبان آموزان متوسط در ايران انجام شد. این مطالعه با هدف مشخص نمودن اینکه آیا ارتباطی بین استفاده از بازی‌های تلفن همراه و دقت صحبت و تلفظ درست در هنگام صحبت وجود دارد، صورت گرفت. به منظور پاسخگویی به سوال پژوهش، 60 نفر از زبان‌آموزان پسر سطح متوسط به طور تصادفی از طریق آزمون QPT از مجموع 100 نفر انتخاب شدند و به دو گروه 30 نفره شاهد و آزمایش با رده سنی 15 تا 20 سال تقسیم شدند. سپس هر دو گروه برای پیش آزمون مکالمه مورد سنجش قرار گرفتند. بعد از آن گروه گواه روش مرسوم تدریس زبان را دریافت کرد، اما گروه آزمایش بر اساس ابزار Catchphrase به عنوان بازی کمک آموزشی مورد آموزش قرار گرفت. پس از آن، پس‌آزمون مکالمه به منظور بررسی توانایی افراد در هر دو گروه انجام گرفت. در نهايت، داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین استفاده از بازی‌های موبایل و مهارت‌های صحبت کردن بین زبان آموزان سطح متوسط ارتباط معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : تاثیر بازی Catchphrase، مهارت‌ مکالمه، سطح متوسط ایرانی
تاريخ دفاع :