بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001577
نویسنده : طاهره رئوف پناه
عنوان پایان نامه : نقش باورهای فراشناختی و ابرازگری هیجانی در پیش‌بینی دلزدگی در بین زوجین با تعارضات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پایان‌نامه: (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) بروز پدیده‌هایی همچون دلزدگی زناشویی سبب شده که ارتباط بین زوجین روز به روز کمرنگ‌تر شده و بنیان خانواده‌ها نیز سست شود. بر همین اساس، پژوهش‌ حاضر با هدف پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس متغیرهای باورهای فراشناختی و ابرازگری هیجانی در افراد متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را افراد متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در بهمن‌ماه سال 1396 تا اردیبهشت‌ماه 1397 تشکیل می‌دهند که 213 نفر با روش تمام شماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از این تعداد، 169 نفر دارای تعارضات زناشویی بودند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعارضات زناشویی (ثنایی و براتی، 1379)، باورهای فراشناختی (ولز فرم کوتاه 1997)، ابرازگری هیجانی (کینگ و آمونز، 1990) و دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین نمره کل باورهای فراشناختی و مؤلفه‌های «باورهای منفی در مورد کنترل‌ناپذیری و خطر افکار»، «اعتماد شناختی» و «باورها در مورد نیاز به کنترل افکار» با دلزدگی زناشویی رابطه معنی‌دار وجود دارد (01/0>P). همچنین بین نمره کل ابرازگری هیجانی (123/0-=r) با دلزدگی زناشویی رابطه معنی‌دار وجود ندارد (01/0P). نتایج نشان داد ابرازگری هیجانی توان پیش‌بینی دلزدگی زناشویی را ندارد. بنابراین با توجه به اهمیت دلزدگی زناشویی در زندگی افراد متأهل و نقش تعیین‌کننده باورهای فراشناختی در پیش‌بینی آن، توجه به آگاه کردن افراد درباره باورهای فراشناختی ضروری است.
كلمات كليدي : کليد واژه‌ها: دلزدگی زناشویی، باورهای فراشناختی، ابرازگری هیجانی، تعارضات زناشویی
تاريخ دفاع : 1397-6-21