بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950015272
نویسنده : شمیم صبرجو
عنوان پایان نامه : بررسي عملكرد ضد‌باکتریایی عصاره آویشن و رازیانه بر روی استافیلوکوکوس اورئورس مقاوم به متی سیلین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه : بررسی بر روی اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی نشان داده است که گیاهان منابع بالقوه ای از عوامل ضد عفونت می باشند که این امر معرفی ترکیبات جدیدی را بدنبال داشته است . با توجه به اثرات ضد میکروبی گزارش شده متفاوت و گاه متناقض از گیاه رازیانه و آویشن اثر ضد باکتری عصاره اتانولی آن بررسی گردید. مواد و روش ها: ابتدا آویشن و رازیانه پودر شده و سپس عصاره های هیدروالکلی آن تهیه شد. اثرات ضد میکروبی عصاره ها بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس MRSA با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شده و قطر هاله عدم رشد عصاره های آویشن و رازیانه اندازه گیری و ثبت شد. مقادیر MIC و MBC عصاره های آویشن و رازیانه نیز تعیین گردید و مواد موثره موجود در این دو گیاه با استفاده از کروماتوگرافی گازی تعیین شد. نتایج: هاله عدم رشد گیاه آویشن و رازیانه به ترتیب 19 و 15میلی متر و با MIC و MBC بترتیب 5/12میلی گرم بر میلی لیتر و 25 میلی گرم بر میلی لیتر برای آویشن و نتیجه MIC وMBC برای رازیانه بترتیب 25میلی گرم بر میلی لیتر و 50 میلی گرم بر میلی لیتر می باشد. اصلی ترین ماده موثره گیاه آویشن Thymol و Isopropyphen و برای گیاه رازیانه Anthole شناسایی شد. نتایج حاصل بیانگر اثر ضد باکتری عصاره هیدروالکلی رازیانه وآوبشن بر روی استافیلوکوکوس اورئوس MRSAمی باشد. این نتایج حکایت از تاثیر منطقه رویش گیاه و بویژه نوع عصاره مورد استفاده دارد. بحث: عصاره گزنه با خاصیت ضدمیکروبی که دارد، کاندیدای خوبی برای درمان عفونت خواهد بود. کلمات کلیدی: عصاره آویشن، عصاره رازیانه، استافیلوکوکوس اورئوس MRSA
كلمات كليدي : عصاره آویشن، عصاره رازیانه، استافیلوکوکوس اورئوس MRSA
تاريخ دفاع : 97-6-19