بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950118196
نویسنده : زهرا علوی پرست شیرازی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه شرکت در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به این منظور در این پژوهش، اطلاعات 111 شرکت در طی سال¬های 1390 الی 1395 با استفاده از روش نمونه گیری هدف¬مند مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌-های پژوهش، نشان داد که بین کیفیت افشای اطلاعات و رشد شرکت رابطه معنی¬دار و مثبتی وجود دارد و بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه سرمایه رابطه معنی¬داری وجود ندارد و هم¬چنین رشد شرکت رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و هزینه سرمایه تعدیل نمی¬کند. واژگان کلیدی: کیفیت افشای اطلاعات، رشد شرکت، هزینه سرمایه، مدل رشد گوردن
كلمات كليدي : کیفیت افشای اطلاعات، رشد شرکت، هزینه سرمایه، مدل رشد گوردن
تاريخ دفاع : 97-6-6