بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950202977
نویسنده : شادی سفیدکار لنگرودی
عنوان پایان نامه : مقايسه پرخاشگري و علائم اختلال كمبود توجه در دانش آموزان با اختلال خواندن ودانش آموزان بااختلال رياضی و بهنجار
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سجاد رضائی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر مقايسه پرخاشگري و علائم اختلال كمبود توجه در دانش آموزان با اختلال خواندن ودانش آموزان بااختلال رياضی و بهنجار بود. اين پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به اختلالات یادگیری (ریاضی، خواندن و نوشتن) و عادی شهرستان رشت در سال تحصیلی 1397می باشند. اعضای دو گروه دچار اختلال نارساخوانی و اختلال در ریاضی به شیوه نمونه‌گیری در دسترس و اعضای گروه بهنجار به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر استفاده از پرسش نامه پرخاشگري كودكان دبستاني ( شهيم، 1385) ، مقیاس درجه بندی والدین کانرز (1996)، دانش‌آموزان بوده است. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین متغیر نقص توجه در گروههای مختلف تفاوت معنادار می باشد. (72/43=f 2و 52=DF 01/0>P ). همچنین نتایج نشن داد که بین متغیر پرخاشگری در گروههای مختلف تفاوت معنادار می باشد. (88/10=f 2 و 52=DF 01/0>P ). براساس نتایج این پژوهش با توجه به نقش و اهميت راهبردهای شناختی و آموزش مهارتهای شناختی بر کاهش پرخاشگری و افزایش توجه و تمرکز در پيشرفت عملکرد ریاضی و خواندن دانش¬آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ، لازم است این آموزشها در سنين پیش دبستانی و دبستان با توجه به سطح هوشي و ذهني به فراگيران داده شود.
كلمات كليدي : پرخاشگري و علائم اختلال كمبود توجه، اختلال خواندن ، اختلال ریاضی.
تاريخ دفاع : 1397-6-22