بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930518750
نویسنده : محمّد ذلیکانی
عنوان پایان نامه : طراحی سیستمی برای شناسایی کلمات ساکن در زبان اشاره فارسی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آزاده کیانی سرکله, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رویکردهای ارتباطی مختلفی برای برقراری ارتباط با افراد ناشنوا وجـود دارد و شواهد نشان می دهد هر یک بـراي برخی از افراد بسیار موثر واقع می شود. تلاش هاي بسیاري انجام شده است تا روشـی کلـی جهـت انتخـاب روش ارتبـاطی مناسـب در اختیار کارشناسـان برای ارتباط با افراد نا شنوا و یا کم شنوا قـرار داده شود. در این پایان نامه نیز ما یک سیستم براي بازشناسی کلمات ساکن در زبان اشاره فارسی ارائه می کنیم. یک سیستم پیشنهادی از نرمال سازی وآنالیز مؤلفه اصلی(PCA) جهت پیش پردازش و بر مبنای ویژگی هیستوگرام گرادیان های جهت دار (HOG) طراحی می شود و قادر است با نرخ تشخیص بالایی، علامتهای ساکن الفبای زبان اشاره ی فارسی را به طور خودکار بازشناسی کند. سپس این سیستم بازشناسی آزمایش می شود. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که نرخ بازشناسی سیستم ما برابر 33/98 % است که نسبت به عملکرد سیستم موجود بر اساس این پایگاه داده، بهبود یافته است.
كلمات كليدي : زبان اشاره فارسی، آنالیز مؤلفه اصلی، هیستوگرام گرادیان هاي جهت دار، شبکه هاي عصبی.
تاريخ دفاع : 1397-06-21