بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930297075
نویسنده : آسیه یوسف زاده
عنوان پایان نامه : ارتباط بین CRP سرم و عیار ویروس در افراد آنتی HCV مثبت
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :لیلا اسدپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه :عامل هپاتیت C ویروسی از خانواده فلاوی ویریده و از جنس هپاسی ویروس است .پژوهش ها نشان داده که بیش از 170 میلیون نفر در دنیا مبتلا به هپاتیت C حاد و مزمن هستند .از یک طرف اکثر افراد آلوده به ویروس یا علائم بالینی ندارند و یا علائم خفیفی دارند و از طرف دیگر ویروس تمایل زیادی برای مزمن شدن دارد وازآنجایی که جایگاه اصلی ویروس در کبد است ، لذا 80 % از افراد دچار عفونت مزمن میشوند که از این تعداد 20- 10 % دچار آسیب های کبدی مانند فیبروز و سیروز شده و 5-1 % نیز به سوی هپاتوسلولار کاسینوما سوق پیدا می کنند. عدم دسترسی به واکسن مناسب،هزینه ی بالای شناسایی دقیق ژنوتیپ ویروس و درمان آن،راه انتقال سهل الوصول ویروس وعوارض ناشی از عفونت مزمن که سالیانه باعث مرگ میر هزاران نفردر دنیا می گردد،تحقیق و بررسی مجدانه این بیماری را می طلبد. هدف از این تحقیق اندازه گیری سطح CRP سرم بیماران HCVمثبت وتعیین ارتباط آن با تیتر ویروس در پلاسمای بیماران می باشد. روش کار: از دی ماه 94 تا شهریور 95، از تعداد 49 بیمار HCVمثبت که جهت پیگیری روند درمان خود یک یا چند بار به آزمایشگاه مراجعه کردند، 65 نمونه خون گرفته شد. پس از شناسایی مولکولی ژنوم HCV در پلاسمای بیماران ، تیتر ویروس در پلاسما به روش Real time PCR و qCRP در سرم بیماران و گروه شاهد به روش ایمونوتوربیدومتری اندازه گیری شد. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون χ2 بهره برده شد و برای معنی دار بودن نتایج 05/0P value < لحاظ شد. یافته ها: در این مطالعه ازمجموع 49 بیمار 38 بیمار فقط یک بار و 11 بیمار بیش از یک بارجهت پیگیری روند درمان مراجعه کردند. محدوده سنی بیماران بین 92-24 سال بود و جنسیت بیماران شامل 14 زن (57/28 درصد) و 35 مرد ( 43/71 درصد ) بودند.7 نفر از بیماران بیمار خاص(تالاسمی و یا دیالیزی)بودند. میزان عیار ویروس در نمونه های مورد مطالعه از حد غیر قابل اندازه گیری (منفی) تا بیش از 224 میلیون کپی در میکرولیتر متغیر بود. مقادیر CRP سرم بیماران مبتلا به هپاتیت C تحت درمان ، ازmg/L 24- 2متغیر بود. این مقدار در زنان مورد مطالعه15-2 mg/L و در مردان mg/L 24-5 بود. میانگین CRP سرم در 20 نمونه شاهد mg/L 4 بدست آمد. از مقایسه مقادیر CRP سرم و تیتر ویروس در افرادی که بیش از یک بار مراجعه داشتند در تمامی مواردی که کاهش تیتر ویروس داشته اند میزان CRP نیز کاهش یافت. میانگین سطح CRP در افراد تحت درمان که از نظر حضور RNA ویروس در پلاسما منفی شناخته شدند، mg/L 2/7 و در نمونه هایی که تیتر ویروس بیش از 105 کپی در میکرولیتر بود، این میانگین به طور معنی داری ( mg/L 6/11 ) افزایش یافت (05/0>p ). این اختلاف میانگین در هر دو گروه بود تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت(05/0P < ). این نتایج به تفکیک جنسیت در زنان به ترتیب mg/L 25/6در مقابل mg/L 5/11 و در مردان این مقادیر به ترتیب mg/L 6/7و mg/L 84/11 بود (05/0p> ). بحث و نتیجه گیری نتایج حاصل از پژوهش حاضر، بیانگر بالا بودن مقدار CRP در بیماران با تیتر بالای ویروس HCV می باشد. همچنین در بیمارانی که در نتیجه پاسخ به درمان ، تیتر ویروس در پلاسمای آنها کاهش یافته، این کاهش ، با کاهش عددی در میزان CRP سرم همراه بوده است. بنابر این به نظر می سد در مواردی که امکان استفاده از تست های حساس تر و دقیق تر وجود ندارد بتوان از تغییرات CRP در سرم در بررسی روند درمان استفاده نمود.
كلمات كليدي : کلید واژه: هپاتیت C ، هپاسلولار کارسینوما ،qCRP ، Real time PCR
تاريخ دفاع : 1395-6-31