بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920633056
نویسنده : اکبر طایفه جلالی
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی بهینه منابع انرژی تولید پراکنده با توجه به قیود امنیت و عملکرد جزیره ای ریز شبکه ها
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عبدالرضا توکلی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده از آنجایی که یكی از مهمترین رویكردهاي ریزشبكه عملكرد جزیره اي آن است، بنابراین برنامه ریزي براي عملكرد جزیره اي عمدي و یا غیر عمدي نیز باید انجام شود. براي این کار در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع تجدید پذیر سیستم تولید می¬تواند در برنامه ریزي تولید براي امنیت بیشتر بار شبكه و کاهش هزینه به همراه محدودیت شبكه و پخش بار بهینه مد نظر قرار گیرد لذا در صــورت عدم رعایت موارد فوق ریزشــبكه هایی که در آنها بارهاي بحرانی زیادي وجود دارد، ممکن است قادر به پاســخگویی برای تمامی تقاضای بار مشترکین نباشند. بنابراین، یک الگوریتم تحلیلی بمنظور حل مسأله برنامه¬ریزي تولید در ریزشبكه شامل منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر با مشارکت بارهای پاسخگوی ساعتی سمت تقاضا در حالت عملکرد جزیره¬ای عمدی و حالت اتصال به شبکه سراسری بالادست با توجه به عدم قطعیت¬های مفروض بهره¬برداری مطابق شرایط بازار برق اشتراکی انرژی و خدمات جانبی ارائه می¬گردد. البته با این فرض که تمامی منابع انرژي پراکنده اعم از دیزل ژنراتورها، منابع تجدیدپذیر و ذخیره سازهای انرژی تحت مالكیت کنترل کننده اصلی ریزشبكه می باشند ضمن اینکه در ساختار بازار برق مورد بررسی در این پروژه، ذخیره چرخان شبکه در حالت عملکرد متصل به شبکه از طریق شبکه بالادست و در حالت عملکرد جزیره¬ای عمدی از طریق منابع دیزل ژنراتور سنکرون موجود در شبکه تامین میگردد. عدم قطعیت های بهره برداری از ریز شبکه خروج اجباری واحدهای تولید پراکنده توربین بادی و فتوولتاییک میباشد. در نهایت، نتایج فنی و اقتصادی بدست آمده از اجرای مطالعات موردی ترتیب داده شده نشان میدهد که مدل تحلیلی پیشنهادی به طور دقیق قادر به برنامه ریزی بهینه میکروشبکه تحت شرایط مختلف بازار انرژی و رزرو میباشد.
كلمات كليدي : برنامه ریزی بهینه،عملکرد جزیره ای
تاريخ دفاع : 96-3-28