بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910643219
نویسنده : مهدی فخربین سبحانی
عنوان پایان نامه : تبیین اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی استان زنجان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نصرالله مولائی هشجین,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , عیسی پوررمضان,
چكيده : فناوری اطلاعات دارای اثرات مختلفی بر توسعه پایدار جوامع و به ویژه جوامع روستایی می باشد، در همین راستا هدف تحقیق حاضر به بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار نواحی روستایی استان زنجان پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای روستاهای دارای دفاتر ICT هفت شهرستان استان زنجان می باشد. براین اساس استان زنجان در سال 1395 دارای 226 روستا دارای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. به منظور مطالعه دقیق، 10 درصد این روستاها که شامل 22 روستا می شود به عنوان روستاهای مورد مطالعه تحقیق انتخاب شدند. در ادامه و جهت انتخاب 22 روستای مورد مطالعه از بین 226 روستای دارای دارای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، روستاها از نظر درصد خانوار ساکن در 5 گروه دسته بندی شدند و سپس با توجه به تعداد خانوار هر طبقه سهم هر طبقه خانوار و دهستان مشخص شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه)، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ویلکاکسون و تی جفت) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، فناوری ارتباطات و اطلاعات تنها بر روی شاخص دسترسی روستائیان به دفاتر ICT تاثیر مثبت، در شاخص های اجتماعی و فرهنگی بر روی شاخص احساس تعلق مکانی جوانان و شاخص تقویت نهاد های موجود و در شاخص های اقتصادی توسعه پایدار روستایی فناوری ارتباطات و اطلاعات تنها بر روی شاخص گسترش بانکداری الکترونیک تاثیر مثبت داشته و در سایر شاخص ها فاقد اثرگذاری مثبت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد، فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تاثیر را بر روی بعد اجتماعی و فرهنگی و کمترین تاثیر را بر روی بعد اقتصادی توسعه پایدار روستایی داشته است. بنابراین فرضیه های اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم تحقیق تایید می شود.
كلمات كليدي : توسعه اجتماعی، شکاف دیجیتال، توسعه روستایی، استان زنجان.
تاريخ دفاع : 1396-6-30