بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940056789
نویسنده : عیسی برومند
عنوان پایان نامه : تبیین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری از طریق زیرساخت¬های تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش و تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی تبیین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری از طریق زیرساخت¬های تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش و تعهد سازمانی است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه مورد تحقیق سازمان تامین اجتماعی استان گیلان در 44 شعبه است و از روش سرشماری برای بدست آوردن داده ها استفاده می¬گردد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% بین زیرساخت¬های مناسب تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و تعهد سازمانی و مدیریت دانش ارتباط معنی داری وجود دارد؛ بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط معنی داری وجود دارد؛ و همچنین بین مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط معنی داری وجود دارد. کلمات کلیدی: تعهد سازمانی، زیرساخت¬های تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تعهد سازمانی، زیرساخت¬های تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
تاريخ دفاع : 1396-11-07