بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940077286
نویسنده : فرزام رجبی پور جوکندان
عنوان پایان نامه : تاثیر اقلام تعهدی و سود عملیاتی بر مبنای وجه نقد بر سود عملیاتی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عظیم اصلانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در پژوهش پیش رو ما به بررسی تاثیر اقلام تعهدی ،و سود عملیاتی بر مبنای وجه نقد و اندازه شرکت بر سود عملیاتی پرداخته ایم . بسیاری از پژوهشگران امور مالی پیوسته در پی یافتن رابطه بین اقلام ترازنامه و اقلام سود و زیان هستند و با یافتن این رابطه در پی راهنمایی سرمایه گذاران و مدیران واحد اقتصادی جهت نیل به هدف این سازمان ها که کسب حداکثر بازده هست ، می باشند. داده های این پژوهش شامل نمونه مرکب از 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1394 می باشد و با طرح یک مدل رگرسیون به بررسی تاثیر اقلام ذکر شده بر سود عملیاتی پرداخته شده است . نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که یک تاثیر معنا دار بین اقلام تعهدی و سود عملیاتی بر مبنای وجه نقد بر سود عملیاتی وجود دارد و اندازه شرکت بر سود عملیاتی رابطه معناداری ندارد.
كلمات كليدي : سود عملیاتی – سود عملیاتی بر مبنای وجه نقد – اقلام تعهدی – اندازه شرکت
تاريخ دفاع : 1396-10-17