بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950126442
نویسنده : علی رحمانی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر متغیرهای کلان استراتژیک بر صادرات غیر نفتی (مورد مطالعه صادرات غیر نفتی منطقه آزاد انزلی)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , امیرحامد رضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در اين پژوهش به بررسي تاثير متغيرهاي كلان كسب و كار از بعد عوامل اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و تكنولوژي بردرآمد صادرات غیر نفتي پرداخته شده است. در اين راستا علاوه بر ارزيابي تاثيرات عوامل قيمتي بر درآمد صادرات فرآورده هاي غیرنفتي ، تاثيرات عوامل غير قيمتي را بررسي شده است. براي محاسبه اين متغيرها از شاخص هاي نرخ ارز ، توليد ناخالص داخلي GDP، شاخص آزادي اقتصادي ، شاخص سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، شاخص ادراك فساد ، شاخص رفاهي ، شاخص انجام معامله و شاخص رقابت پذيري جهاني و هزينه هاي R&D استفاده گرديده است. براي رسيدن به اين هدف يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي مطرح گرديده كه جهت بررسي آنها از مدل رگرسيوني چند متغيره با روش تخمين ARDL و آزمونهاي همبستگي و هم خطي و آزمون مانايي استفاده شده است براي آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي پذيرفته شده در منطقه آزاد انزلی و داده هاي شاخص‌ها بر اساس امتياز كشور ايران با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيك هدفمند برگزيده و اين داده ها در دوره زماني بين سالهاي 1387 تا 1396براي انجام آزمون آماري مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان دهنده اينست كه هم دربلند مدت و هم در كوتاه مدت متغيرهاي كلان كسب و كار بر درآمد صادرات غیر نفتي تأثیر مثبت و معنی داری بر جاي ميگذارد.
كلمات كليدي : درآمد صادرات غیرنفتي، عوامل اقتصادي ، عوامل اجتماعي ، عوامل سياسي و عوامل تكنولوژي ، شاخص نرخ ارز ، شاخص توليد ناخالص داخليGDP ، شاخص آزادي اقتصادي ، شاخص سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، شاخص ادراك فساد ، شاخص رفاهي ، شاخص انجام معامله و شاخص رقابت پذيري جهاني هزينه هاي R&D.
تاريخ دفاع : 1397-6-22