بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930462046
نویسنده : سمیه توکلی کرهرودی
عنوان پایان نامه : تاثیر فضیلت سازمانی بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجی سلامت عاطفی(مورد مطالعه: شرکت های پلیمر صنعت بسته بندی استان قزوین)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدصادق حسن زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اهمیت و توجه به رفتارهای فرانقشی در سازمان¬های امروزی یک الزام است. فضیلت سازمانی و تعهد سازمانی از جمله رفتارهای فرانقشی هستند که در سازمان می¬توانند بازدهی بالایی را به همراه داشته باشند. البته توجه به عوامل روانشناختی از جمله سلامت عاطفی در ارتباط بین این دوعنصر نیز حائز اهمیت می¬باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فضیلت سازمانی بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجی سلامت عاطفی در شرکت های پلیمر صنعت بسته بندی استان قزوین می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی –پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و سرپرستان شرکت¬های پلیمر صنعت بسته بندی استان قزوین هستند که تعدادشان ۱۸۸۸نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه¬ای تک مرحله¬ای حجم نمونه ۳۷۳ نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد پژوهش ریگو و همکاران(۲۰۱۱) می¬باشد که روایی آن به شیوه روایی محتوا و با کسب نظر از استاد راهنما و صاحبنظران و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۸۵/۰ برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) توسط نرم¬افزار LISREL۸.۵۶ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان تأثیرفضیلت سازمانی بر تعهد عاطفی(۶۸/۰)، فضیلت سازمانی بر سلامت عاطفی(۸۳/۰) و سلامت عاطفی بر تعهد عاطفی(۸۵/۰) می¬باشد. همچنین میزان تأثیر فضیلت سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق سلامت عاطفی(۷۱/۰) برآورد گردید. لذا می¬توان گفت که میزان تأثیر فضیلت سازمانی بر تعهد عاطفی از طریق سلامت عاطفی بیشتر از تأثیر مستقیم فضیلت سازمانی بر تعهد عاطفی می¬باشد. یعنی با ارتقای سطح سلامت عاطفی کارکنان، میزان تأثیرات بین فضیلت سازمانی و تعهد عاطفی در میان کارکنان شرکت¬های پلیمر بسته بندی استان قزوین افزایش می¬یابد.
كلمات كليدي : فضیلت سازمانی، تعهد عاطفی، سلامت عاطفی، صنعت پلیمربسته بندی استان قزوین
تاريخ دفاع : 1396-11-29