بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950109322
نویسنده : مرتضی کاردوست آلمانی
عنوان پایان نامه : بررسی چالش‌های ایدئولوژیک نظم و تبات سیاسی در عربستان صعودی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ثبات سیاسی عبارت است از عدم وقوع مکرر حوادث، تحرکات و رفتارهایی که کارکرد منظم یک نظام را مورد تردید قرار دهد و شامل قرار گرفتن در معرض حداقل تغییر است و ایدئولوژی نیز به معنی شناخت عقیده یا عقیده شناسی است. عربستان به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار بر معادلات منطقه کشوری دارای نظام پادشاهی است که در بسیاری از کشورهای منطقه در راستای حمایت از گروه های تکفیری همسو با ایدئولوژی وهابیت دارای نقشی مخرب می باشد و با همین ابزار گروه های تکفیری- تروریستی برخی ابعاد سیاست منطقه ای خود را پیش برده است.این کشور به سبب چیرگی اندیشه های ایدئولوژیک خاص بر ساختار سیاسی خود،در معرض چالش های متعددی از لحاظ نظم و ثبات سیاسی خود قرار دارد. از اینرو نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و در راستای پاسخ به سوال تحقیق " عوامل و منابع چالش زا و تهدید کننده نظم و ثبات سیاسی عربستان سعودی چیست؟" درصدد بررسی چالش های ایدلولوژیک نظم و ثبات سیاسی در عربستان سعودی برآمده است. اهداف این تحقیق عبارتند از: • شناخت جامعه سیاسی،فرهنگ و ایدئولوژی عربستان سعودی • تاثیر بحرانهای ایدئولوژیک بر نظم و ثبات عربستان سعودی یافته های تحقیق حاکی از آن است نظام سیاسی و سیاست خارجی احزاب و گروههای سیاسی در عربستان- ساختار قبیله ای نظام اجتماعی و فرهنگی- نظام دینی -نظام حقوقی سلطنت آل سعود به عنوان حاصل دولت رانتیر- حکومت سعودی و بهار عربی زنان اقتدار گرایی حکومت سعودی،وهابیت،افراطی گری و...از عوامل چالش زای عوامل و منابع چالش زا و تهدید کننده نظم و ثبات سیاسی عربستان سعودی است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : ایدئولوژی، ثبات سیاسی، عربستان سعودی
تاريخ دفاع : 1397-6-22