بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632947
نویسنده : محسن نیک قصبه
عنوان پایان نامه : نقش سلامت روانی کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان بر روی عملکرد شغلی آن با توجه به متغیر تعدیل کننده هوش هیجانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا سلامت روانی کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان می تواند بر روی عملکرد شغلی آنان تاثیر بگذارد؟؛ و آیا هوش هیجانی می تواند این تاثیر را تعدیل نماید؟. این تحقیق از نظر هدف ، كاربردي است؛ و از نظر نحوة گردآوري داده‌های پژوهش، جزء تحقيقات پیمایشی و از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق میدانی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان به تعداد 619 نفر می باشد که از این بین، 238 نفر به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار بکار رفته بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه بوده که دارای روایی محتوا بوده و از نظر پایایی، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده، دارای پایایی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS 20 و v.pls1.استفاده گردید و نتایج حاکی از این است که سلامت روانی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان به میزان 0.666 تاثیر گذاشته؛ همچنین هوش هیجانی نیز میتواند این تاثیر را در هوش هیجانی بالا به مقدار 0.801 و در هوش هیجانی پایین به مقدار 0.482 تعدیل نماید. بر این اساس، می‌توان دریافت با افزایش سطح سلامت روانی و هوش هیجانی کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان، عملکرد شغلی آنان نیز بهبود خواهد یافت.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: عملکرد شغلی، سلامت روانی، هوش هیجانی، شرکت توزیع برق استان گیلان.
تاريخ دفاع : 1395-4-23