بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930479218
نویسنده : اخشید عسگری گشت رودخانی
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه ی آموزشی متوسطه دوره ی اول و دوم با هدف ارتقای هوش چندگانه
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , امیر رضا کریمی آذری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در طراحی و ساخت مدارس کشور، کم توجهی به تنوع موجود در نیازها و روش¬های یادگیری دانش آموزان، موجب ناسازگاری کالبد معماری با ویژگی¬های فردی طیف متنوع کاربران شده است. این مدارس، به تفاوت¬های فردی، استعداد و بهره¬های هوشی مختلف در افراد، توجهی نداشته و فضاهای مناسبی برای پرورش توانایی¬های خاصی در دانش آموزان فراهم نمی¬آورند. این امر می¬تواند؛ کاهش یادگیری موثر و لذت بخش و در برخی موارد، تبعات روحی -روانی ناگواری را برای افراد به دنبال داشته باشد. ویژگی¬های فردی دانش آموزان و شیوه¬های یادگیری در آن¬ها، به میزان زیادی وابسته به هوش افراد است. با توجه به نظریه¬ی هوش¬های چندگانه¬ی گاردنر، هوش در افراد، دارای وجوه و انواع متفاوتی است. بر اساس این نظر به، همه¬ی افراد از انواع هوش¬ها برخوردارند و پرورش این هوش¬ها در دانش آموزان از طریق انجام فعالیت¬هایی امکان پذیر است. بنابراین، فراهم کردن فضای مناسب برای وقوع این فعالیت¬ها ممکن است بتواند بر ارتقاء هوش¬های چندگانه در دانش آموزان تأثیر مثبت بگذارد. بر این اساس، در این پژوهش، تصور بر این است که هر یک از هوش¬های چندگانه در یک یا چند فضای مدرسه، بهتر پرورش پیدا می-کند و وجود ویژگی¬های خاصی کالبدی در هر یک از این فضاها بر میزان پرورش هوش مربوطه تاثیرگذار است. لذا، پژوهشی حاضر، به دنبال دستیابی به الگوهایی برای طراحی است که با استفاده از آن، محیط آموزشی ساخته شده بتواند شرایط یادگیری را برای دانش آموزان با استعدادها و طیف¬های هوشی متنوع ارتقاء دهد. طراحی یک مدرسه¬ی با استفاده از الگوهای بدست آمده نیز از جمله اهداف جانبی این پژوهش است. در این راستا، مطالعه¬ی حاضر، به دو بخشی، تقسیم شده است. در بخش نخست، به منظور شناخت مفاهیم اولیه و نظریه¬های مرتبط، مطالعه¬ی پژوهش¬های مشابه و تدوین مبانی نظری تحقیقی از روش مطالعات اسنادی کتابخانه¬ای استفاده شده است. در بخش دوم نیز به منظور شناسایی فضاهای مناسب برای پرورش هوش¬های چندگانه و یافتن شاخصه¬های کالبدی آن¬ها، مطالعاتی میدانی انجام شده است. جامعه¬ی آماری این مطالعات، دانش آموزان مقطع متوسط اول و دوم در شهر رشت می-باشند. یافته¬های مطالعات میدانی، بوسیله¬ی آزمون تا یارمتریک فریدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. یافته¬های تحقیق، حاکی از وجود ارتباطی معنادار میان برخی فضاها و یک یا چند هوش بوده است. همچنین، وپژگی¬های کالبدی مناسب برای هر یک از این فصاها، با هدف ارتقاء هوشی مرتبط نیز از دیگر یافته¬های این تحقیقی است. مجموعه¬ای این مطالعات، پس از ارزیابی و تحلیل در ارائه¬ی رهنمودهایی برای طراحی مدارس، با هدف ارتقا هوش¬های چندگانه در دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفته است. سپس، بر اساس این رهنمودها، راهبردهایی برای طراحی مدرسه ارائه شده و در آن¬ها نیز یک نمونه¬ی موردی، با استفاده از راهکارهای توصیه شده، طراحی شده است.
كلمات كليدي : طراحی مجموعه ی آموزشی - هدف ارتقای هوش چندگانه
تاريخ دفاع : 1396-6-27