بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950286225
نویسنده : زینب زینالی
عنوان پایان نامه : رابطه سرسختی وخودکار آمدی و سبک فرزند پروي با شادکامی دانش آموزان کمیته امداد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مرحمت همت پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرسختی وخودکار آمدی و سبک فرزند پروي با شادکامی دانش آموزان کمیته امداد انجام گردید. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانش آموزان کمیته امداد شهر رشت طی فروردین تا خرداد 1397 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و سرسختی وخودکار آمدی و سبک فرزند پروي و شادکامی را تکمیل نمودند. داده ها با کمک نرم افزار اماری spss و با استفاده از شاخص های توصیفی و روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل گردید. نتایج نشان داد ارتباط معکوس و معناداری میان سرسختی وخودکار آمدی و سبک فرزند پروي با شادکامی وجود دارد (p
كلمات كليدي : سرسختی ، خودکار آمدی ، سبک فرزند پروي ، شادکامی دانش آموزان ، کمیته امداد.
تاريخ دفاع : 97-6-21