بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930632442
نویسنده : احسان وحیدی
عنوان پایان نامه : مسئولیت مدنی واسطه های ارتباطات الکترونیکی در حقوق ایران و کامن لا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مسئولیت ناشی از فعالیت در فضای مجازی امری پذیرفته شده در همه مکتب های حقوقی معاصر و بعنوان مبحثی جدید مطرح شده و نقش واسطه های الکترونیکی را نیز می توان از مصادیق بارز آن برشمرد.واسطه ها و تامين کنندگان خدمات ارتباطات الکترونيک نقش اصلي را در برقراري ارتباطات الکترونيک دارند. در جريان اين ارتباطات ممکن است افعال زيان بار نظير نقض حقوق مالکيت فکري و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعاليت و خدمات اين گونه واسطه ها صورت گيرد که موجب طرح ادعاهايي از طرف زيانديدگان عليه واسطه هاي مزبور گردد. علي الاصول، مسووليت واسطه ها نيز تابع قواعد عمومي مسووليت مدني بوده و به جهت پذيرش نظريه تقصير در نظام حقوقي ما و بسياري از کشور ها، بايستي جهت تحليل مسووليت آنان به بررسي تکاليف قانوني آنها و موارد ارتکاب تقصير پرداخت. در برخي نظام هاي حقوقي براي بعضي واسطه ها حسب نوع خدماتي که ارايه مي کنند حمايت هاي قانوني در قالب برخي معافيت ها پيش بيني شده است که البته اعمال اين معافيت ها تابع شرايط قانوني خاصي است.پرسش اساسی تحقیق مبتنی بر این است که مبنای اساسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا در مورد فعالیت واسطه های الکترونیکی چیست که بنظر می رسد بر اساس یافته های تحقیق می توان مسئولیت مذکور را بر اساس نظریه تقصیر فرض کرد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی،واسطه های الکترونیکی،نظریه تقصیر،نظریه مسئولیت محض
كلمات كليدي : مسئولیت مدنی،واسطه های الکترونیکی،نظریه تقصیر،نظریه مسئولیت محض
تاريخ دفاع : 97-6-22