بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911061091
نویسنده : زهرا طوفانی کیشی
عنوان پایان نامه : مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری (ان ای) و دارو درمانی متادون در افزایش خودکارآمدی، امیدواری و کاهش کاهش دشواریهای بین فردی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آقای میرعبدالحسن عسگری رانکوه,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر بهمن اکبری,
چكيده : چکیده این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی دو گروه درمان‌شناختی- رفتاری و دارو درمانی(متادون) در افزایش خودکارآمدی و امیدواری و کاهش دشواری بین فردی انجام پذیرفت. مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادی که در دو ماه مهر و آبان به مراکز ان‌ای و کلینیک‌های ترک اعتیاد رشت و آستانه مراجعه کرده بودند، می‌باشد. 60 نفر پس از غربالگری به همکاری با روش تصادفی انتخاب شدند و به تصادف در سه گروه(20 نفر ان‌ای، 20 نفر متادون، 20 نفر گواه) قرار گرفتند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه امیدواری اشنایدر، پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون و پرسشنامه دشواری‌های بین فردی با رخام استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از آزمون‌های آماری پارامتریک مانکوا استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار 20 SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که اثر آموزش گروه درمانی شناختی و رفتاری و دارودرمانی(متادون) در افزایش خودکارآمدی و امیدواری و کاهش دشواری بین فردی در یک متغیر ترکیبی با 66/0=η ́ Partial، 117/0= wilk’s ambada، 45/33= (106، 6)F اثر معنی‌داری داشته است(01/0 < P). همچنین آموزش گروه درمانی بیش از دارودرمانی(متادون) بر خودکارآمدی و کاهش دشواری بین فردی اثر داشته است و دارو درمانی(متادون) بیشتر بر افزایش امیدواری مؤثر بوده است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: درمان شناختی و رفتاری، دارو درمانی(متادون)، خودکارآمدی، امیدواری، دشواری بین فردی.
تاريخ دفاع : 1394-11-28