بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950054692
نویسنده : طاهره دلیری راد
عنوان پایان نامه : تاثیر ادراک از فضای سیاسی بر عملکرد کارکنان شهرداری رشت با تاکید بر نقش تعارض سازمانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ادراک از فضای سیاسی بر عملکرد کارکنان شهرداری رشت با تاکید بر نقش تعارض سازمانی می باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آيا ادراک از فضای سیاسی با توجه به نقش تعارض سازمانی در عملکرد تاثیر دارد و آیا متغیر جنسیت در رابطه بین متغیرهای مذکور نقش تعدیلکننده دارد؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی بوده است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان مناطق پنجگانه شهرداری رشت میباشد که در کل 1224 نفر میباشند.حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان،‌ 298 نفر است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 و smart pls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هفت فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ادراک کارکنان از فضای سیاسی و تعارض سازمانی (تعارض وظیفه ای و تعارض رابطه ای) رابطه مثبت وجود دارد. همچنین یافته ها این فرضیه را که بین تعارض وظیفه ای و رابطه ای و عملکرد کارکنان رابطه منفی وجود دارد، تایید نکرد. بعلاوه یافته ها نشان داد که تعارض رابطه ای، روابط بین ادراک کارکنان از جو سیاسی و عملکرد سازمانی را میانجی گری می کند.اما تعارض وظیفه ای، روابط بین ادراک کارکنان از جو سیاسی و عملکرد سازمانی را میانجی گری نمی کند.و در انتها یافته ها نشان داد که فضای سیاسی در رابطه بین تعارض وظیفه ای و تعارض رابطه ای نقش تعدیل گر ندارد و جنسیت در رابطه بین فضای سیاسی با تعارض وظیفه ای و تعارض رابطه ای تعدیلگر ندارد.
كلمات كليدي : کلیدواژگان: عملکرد کارکنان، خلاقیت، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد درون نقشی، فضای سیاسی، تعارض سازمانی
تاريخ دفاع : 1397-6-19