بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۴۰۳۰۴۵۵۴
نویسنده : مرسده بشارتی
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع مسکونی 500 واحدی فرهنگیان با رویکرد افزایش حس سکنی گزینی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آرش مهرگانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مهمترین ساختار مصنوع انسان در پی تحول زندگی بشر از شکارورزی به یکجانشینی، خانه است و استقرار انسان در این نقطه اتفاق افتاد; یعنی در زمان_مکانی که انسان سکونت پیدا کرد و مسکن گزید. خانه به عنوان عنصری که تأمین کننده احساس آسایش برای انسان است دارای اهمیت خاصی می باشد. امروزه غفلت از نیازهای کیفی و روانی بهره برداران و توجه به وجه اقتصادی، باعث کمرنگ تر شدن نقش خانه در رفاه انسان ها شده است. از آنجا که خانه، در یک بستر فرهنگی ساخته می شود، کلیه خصوصیات بوم، مانند: فرهنگ – اقلیم و خصوصیات زمین در شکل گیری آن تأثیر می گذارد. برای بررسی هر نوع معماری، شناخت محیط و عوامل مولد آن اهمیت زیادی دارد. در معماری مسکونی، ارتباط میان کالبد بنا و شیوه های زندگی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی منطقه بسیار حائز اهمیت است. برای رسیدن به خانه ای که توانایی فراهم آوردن پاسخی هوشمندانه به نیازهای کاربران را داشته و بر اساس محوریت بخشیدن به نیازهای استفاده کنندگان پایه گذاری شده باشد، نیاز به معماری پاسخگو داریم که به درخواست های امروز و آینده پاسخی ساده و مناسب دهد، بازخورد این موضوع در معماری امروز، شکل گرفتن نوعی از معماری است که همخوان با نیازهای اساسی و عالی انسان در راستای الگوهای رفتاری و بهبود کیفیت های فضایی مورد نیاز او باشد. این پژوهش بر آن است که با درنظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در طراحی معماری مسکونی پاسخگو برای کاربران از لحاظ فرهنگی و نیازهای سکونتی به واسطه طراحی نوین به الگویی برای طراحی مسکونی دست یابد. توجه به این، باعث افزایش حس سکنی گزینی در ساکنین خواهد شد. برای تعیین و کوچک کردن جامعه آماری و رسیدن به نتیجه در دوره این پژوهش خانواده های فرهنگیان شهر رشت مورد نظر می باشد. با بررسی محدوده مورد مطالعه و با توجه به تعریف کاربری مسکونی در طرح تفضیلی رشت، سایت مورد نظر واقع در خیابان لاکان جنب رستوران اسپارو انتخاب گردید. بعد از انجام مطالعات میدانی-کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه بر اساس معیارهای مؤثر بر کیفیت مسکن، تلاش در ایجاد پایه های واقعی از نیازهای جامعه آماری مورد نظر صورت پذیرفت. در نتیجه به دنبال تبیین ارتباط بین رضایتمندی ساکنان و میزان حس سکنی گزینی و به منظور تأیید مبانی نظری پژوهش با پرسش از جامعه آماری مورد نظر میزان رضایتمندی در این مجتمع مسکونی و از سوی دیگر برای افزایش حس سکنی گزینی ساکنین ارتباط هم سویی با شاخص های کیفیت زندگی وجود دارد. این نتایج تأییدی بر این موضوع است که با افزایش میزان رضایتمندی ساکنین که خود ناشی از بالا بردن کیفیت محیط زندگیشان است، حس سکنی گزینی آن ها نیز افزایش می یابد.
كلمات كليدي : شناخت محیط-معماری مسکونی-شیوه های زندگی
تاريخ دفاع : 1397-7-28