بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950050166
نویسنده : اصغر ایزدی
عنوان پایان نامه : برررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی وابستگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است، علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده است، رفتار شهروندي سازمانی نام دارد. با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه هاي مدیران است، بنابراین شناخت رفتار شهروندي سازمانی و زمینه هاي استقرار آن می تواند گام موثر و مفیدي در این مسیر به شمار آید. از این رو هدف اصلی این تحقیق تاثیر اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی وابستگی شغلی است. تحقیق حاظر از نظر هدف کاربردی و همچنین تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان بانک ملی استان گیلان هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده و از نوع سهمیه ای است. تعداد نمونه مورد مطالعه شامل 310 نفر از کارکنان است. در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل مدل و فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی؛ اخلاق کار اسلامی بر وابستگی شغلی کارکنان؛ وابستگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان داشت. همچنین نقش میانجی وابستگی شغلی کارکنان در ارتباط بین اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تایید شد. بعلاوه نقش تعدیل کنندگی فرهنگ ادراک شده کارکنان، در اثرگذاری اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : رفتار شهروندی سازمانی، اخلاق کار اسلامی، فرهنگ ادراک شده، وابستگی شغلی
تاريخ دفاع : 1397-06-13