بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940273589
نویسنده : علیرضا محبوبی نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی تصویر ذهنی برند در تأثیر ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر خوشنامی سازمان و وفاداری مشتریان در شعب بیمه ملت در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی تصویر ذهنی برند در تأثیر ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر خوشنامی سازمان و وفاداری مشتریان در شعب بیمه ملت در استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مشتریان شعب بانک ملت در شهر رشت هستند که براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 301 نفر از آنهاد مورد نظر سنجی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می¬باشد که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 7/0 و در بازه مطلوب برآرود شد و روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و روایی همکرا و واگرا تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SMART PLS3 و به روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر تصویر ذهنی برند، خوشنامی سازمان و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی تصویر ذهنی برند در تاثیر ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر وفاداری مشتری و خوشنامی سازمان مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می-توان گفت که با تقویت و ارتقای عنصر مسئولیت پذیری احتماعی سازمان می¬توان شاهد بهبود و ارتقای تصویر ذهنی برند و به دنبال آن خوشنامی سازمان و وفاداری مشتریان بانک بود.
كلمات كليدي : مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، تصویر ذهنی برند، خوشنامی سازمان، وفاداری مشتریان
تاريخ دفاع : 1397-09-11