بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930374374
نویسنده : فاطمه فیروزی
عنوان پایان نامه : سنتز موثر ترکیبات پلی¬هیدروکینازولینون با استفاده از کاتالیزگرمایع یونی بر پایه ی دابکو
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منوچهر مامقانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیستم¬های هتروسیکل¬ واحدهای ساختاری مشترک در بسیاری از مواد فعال بیولوژیکی و محصولات طبیعی هستند. بنابراین طراحی روش¬های جدید و کار آمد برای سنتز آنها از اهداف اولیه شیمی سنتزی و دارویی است. در این پایان نامه یک روش چند جزئی برای سنتز اکتاهیدروکینازولینون ها با استفاده از واکنش آریل آلدهید، دایمدون و تیواوه با مایع یونی بر پایه ی دابکو به عنوان کاتالیزگرسبز قابل بازیافت در دمای ◦C 100 معرفی شده است. در این روش مشتقات اکتاهیدروکینازولینون با بازده¬های عالی سنتز شدند. مایع یونی:
كلمات كليدي : کینازولینون، دابکو، مایع یونی، واکنشهای چندجزئی، تیواوره، دایمدون
تاريخ دفاع : 1396-6-27