بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950103531
نویسنده : فریناز ناصری
عنوان پایان نامه : ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خرید آنلاین و پیامدهای ناشی از آن (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عظیم اصلانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ما در این تحقیق به بررسی ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خرید آنلاین و پیامدهای ناشی از آن از سایت دی جی کالا می پردازیم. افراد جامعه تحقیق نامحدود می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری، تعداد نمونه 374 نفر شد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است که از 400 پرسشنامه پخش شده، تعداد 382 تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شد که نتایج پژوهش حاکی از این است که مرحله پیش از خرید (اطلاعات محصول، راحتی در استفاده، ظاهر وب سایت، سفارشی سازی) ، مرحله خرید ( سهوت چک کردن، تضمین امنیت) و مرحله پس از خرید (انجام سفارش، پاسخگویی به مشتریان، سهولت بازگشت) بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت و مستقیم دارند و در نهایت رضایت مشتریان نیز تأثیر مثبت و مستقیم بر قصد تکرار خرید، تبلیغ دهانی، تمایل به پرداخت بیشتر مشتریان دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: رضایت مشتری- مرحله پیش از خرید- مرحله خرید- مرحله پس از خرید- قصد تکرار خرید- تبلیغ دهانی- تمایل به پرداخت بیشتر.
تاريخ دفاع : 1397-6-20