بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940082654
نویسنده : محمدهادی صفرنژاد
عنوان پایان نامه : تاثیر اقدامات تسهیم دانش بر رضایت شغلی با توجه به نقش تعهد به یادگیری و سازگاری بین فردی در کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : نیروی انسانی مهم ترین و ارزشمند ترین عامل از منابع مختلف تولید است(کیوان، 1396، 1). رضایت شغلی بیش از چهار دهه است که به صورت گسترده در تحقیقات سازمانی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک سازه جهانی و همچنین مفهومی چند بُعدی که از اجزای متعددی تشکیل شده است، شناخته می شود. رضایت شغلی نشان دهنده رضایت فیزیکی، روحی و محیطی کارکنان است، این رضایت با احساسات و واقعیت های موجود در محیط که کارمند با آنها در تعامل است ارزیابی می شود. هدف این پژوهش، تاثیر اقدامات تسهیم دانش بر رضایت شغلی با توجه به نقش تعهد به یادگیری و سازگاری بین فردی در کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر زماني مقطعي است. در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش، پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است. ابزار جمع آوري اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ی استاندارد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصيفي و مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر اقدامات تسهیم دانش بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، تاثیر اقدامات تسهیم دانش بر تعهد به یادگیری کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، تاثیر اقدامات تسهیم دانش بر سازگاری بین فردی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، تاثیر تعهد به یادگیری بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان و تاثیر سازگاری بین فردی بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است.
كلمات كليدي : تسهیم دانش، رضایت شغلی، تعهد به یادگیری، سازگاری بین فردی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
تاريخ دفاع : 1397-10-10