بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950288411
نویسنده : ماریا عسگریان
عنوان پایان نامه : تاثیر وجدان کاری معلمان زبان انگلیسی بر انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی پایه ی هفتم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : این تحقیق سعی می کند به بررسی تأثیرات وجدان کاری معلمان بر انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان پایه هفتم بپردازد. با این هدف، ۱۵۰ دانش آموز دختر پایه هفتم از ۱۲ مدرسه غیر انتفاعی (در میان ۱۸ مدرسه) با رده سنی ۱۴-۱۳ بطور تصادفی با رویکرد انتخاب خوشه ایی انتخاب گردیدند. داده های تحقیق از طریق یک مصاحبه نیمه ساختاریافته و دو پرسشنامه برای دانش آموزان جمع آوری شدند. پرسشنامه اول از دانش آموزان در خصوص وجدان کاری معلمان پرسید و پرسشنامه دوم در خصوص انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان متأثر از وجدان کاری معلمان پرسید. همه دانش آموزان در تکمیل هر دو پرسشنامه شرکت کردند اما ۳۰ از ۱۵۰ دانش آموز در مصاحبه شرکت نمودند. داده های بدست آمده به همراه نمرات زبان انگلیسی دانش آموزان در پایان ترم سال تحصیلی با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون همبستگی Kendall’s tau-bو ضریب همبستگی Spearman Rank order به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که به لحاظ آماری بین وجدان کاری معلمان و انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان ارتباط با اهمیتی وجود دارد. بنابراین، تحقیق حاضر به این نتیجه دست یافت که نگرش های مثبت (انگیزه) می تواند مؤفقیت یادگیری زبان خارجی دانش آموزان را سهولت بخشد؛ حال آنکه، وجدان کاری معلمان نه تنها در انگیزه بلکه در مؤفقیت یادگیری دانش آموزان نقش مهمی را ایفا می کند.
كلمات كليدي : وجدان کاری معلمان ، یادگیری زبان انگلیسی
تاريخ دفاع : 1397-06-22